هیئت مدیره

امیر سزاوار

 

امیر سزاوار

رئیس هیئت مدیره

افسانه سزاوار

 

دکتر افسانه سزاوار بندی

نایب رئیس هیئت مدیره

تکتم هاشمی

 

تکتم سادات هاشمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر پیام پیشنمازی

 

پیام پیشنماز

بازرس اصلی

مسعود مهدیزاده

 

مسعود مهدیزاده نیا

بازرس علی البدل