هیئت مدیره

امیر سزاوار

 

امیر سزاوار

رئیس هیئت مدیره

افسانه سزاوار

 

دکتر افسانه سزاوار بندی

نایب رئیس هیئت مدیره

تکتم هاشمی

 

تکتم سادات هاشمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره